Sprzęt ciężki do obsługi wysypisk

Azbest – informacje, zastosowanie, szkodliwość

 

Azbest jest znany i wykorzystywany od bardzo długiego czasu (najstarsze dane kopalne świadczące o wykorzystaniu azbestu przez człowieka pochodzą sprzed 4500 lat z terenów współczesnej Finlandii)
Jest materiałem o wielu zaletach: odporny na działanie wysokich temperatur, mrozu, kwasów, dźwiękochłonny, posiada niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne.
Głównym zastosowaniem azbestu były:
- pokrycia dachowe (płyty faliste i płaskie tzw „karo”)
- płyty płaskie elewacyjne
- rury wodno-kanalizacyjne
- zsypy na śmieci
- materiały i wykładziny cierne
- koce gaśnicze
- tektury uszczelkowe
Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906.
Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem.
Szkodliwość azbestu nie jest wynikiem jego składu chemicznego a wynika z jego włóknistej struktury.
Są to najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i są praktycznie niezniszczalne.
Włókna dostają się do powietrza w wyniku korozji materiałów zawierających azbest (przyczyniają się do tego chemiczne zanieczyszczenia powietrza).

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Na właścicielu lub zarządcy nieruchomości ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku należy dokonać inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
- podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Bezpieczne postępowanie i eksploatacja

Użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest do dnia 31 grudnia 2032 r., przy czym uwzględniona musi być pozytywna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów.
Materiały zawierające azbest jeżeli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Ważne aby eksploatowane wyroby azbestowe (znajdujące się na zewnątrz obiektu) nie posiadały zewnętrznych uszkodzeń, ubytków, pęknięć oraz nie były w widoczny sposób „skorodowane” – wypłukanie spoiwa cementowego powodujące odsłonięcie słabo związanych z podłożem włókien azbestu.
Jeżeli w wyniku dokonanej oceny stanu wyrobów azbestowych nadają się one do dalszego użytkowania należy takie wyroby zabezpieczyć poprzez pokrycie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką, która uniemożliwi emisję włókien azbestu (pylenia się).

 

Aks-Pol s.c. | 33-100 Tarnów | ul. Szkotnik 37 | tel.: 665 044 144 | fax: 14 692 47 42